VOLVER


Política de Cookies de osparentes.eu

O presente documento informa os Usuarios sobre as tecnoloxías que axudan esta Aplicación para lograr os fins descritos a continuación. Ditas tecnoloxías permiten ao Titular acceder a información e almacenala (por exemplo, utilizando unha Cookie) ou empregar recursos (por exemplo, executando un script) no dispositivo dun Usuario mentres leste interactúa con esta Aplicación.

Para simplificar, no presente documento toda esta clase de tecnoloxías defínese como "Rastrexadores", salvo que exista un motivo para diferencialas.
Por exemplo, mentres que as Cookies pódense empregar en navegadores web e móbiles, sería inexacto falar de Cookies no contexto das aplicacións móbiles xa que son rastrexadores baseados en navegadores. Por este motivo, no presente documento, o termo Cookies unicamente utilizarase cando se empregue especificamente para designar este tipo concreto de Rastrexador.

É posible que algunhas das finalidades para as que se utilizan Rastrexadores esixan o consentimento do Usuario. Sempre que se outorgue o consentimento, leste poderá revogarse libremente en calquera momento seguindo as instrucións facilitadas no presente documento.

Esta Aplicación utiliza Rastrexadores xestionados directamente polo Titular (denominados Rastrexadores “de orixe") e Rastrexadores que fan posibles servizos prestados por un terceiro (denominados Rastrexadores “de terceiros”). Salvo que se indique o contrario no presente documento, os terceiros provedores poderán acceder aos Rastrexadores que xestionen.
Os prazos de validez e expiración das Cookies e outros Rastrexadores similares poden variar dependendo da duración establecida polo Titular ou o provedor correspondente. Algunhas delas expiran á finalización da sesión de navegación do Usuario.
Ademais do especificado nas descricións que aparecen en cada unha das categorías indicadas máis adiante, os Usuarios poderán atopar información máis precisa e actualizada acerca das especificacións de duración, así como calquera outra información relevante – como a presenza doutros Rastrexadores - nas políticas de privacidade dos terceiros provedores correspondentes para as que se proporcionan ligazóns ou contactando co Titular.
Actividades estritamente necesarias para o funcionamento desta Aplicación e a prestación do Servizo

Esta Aplicación utiliza Cookies denominadas “técnicas” e outros Rastrexadores similares para levar a cabo actividades que son estritamente necesarias para o funcionamento ou a prestación do Servizo.
Outras actividades que implican o uso de Rastrexadores
Experiencia

Esta Aplicación utiliza Rastrexadores para mellorar a calidade da experiencia de usuario e permitir a interacción con contidos, redes e plataformas externos.

Visualizar contidos de plataformas externas

Como xestionar preferencias e outorgar ou revogar o consentimento

Existen varias maneiras de xestionar as preferencias relacionadas cos Rastrexadores e de outorgar ou revogar o consentimento, cando corresponda:

Os Usuarios poderán xestionar as preferencias relacionadas cos Rastrexadores directamente desde a configuración dos seus propios dispositivos, por exemplo, impedindo o uso ou o almacenamento de Rastrexadores.

Así mesmo, sempre que o uso dos Rastrexadores se base no consentimento, os Usuarios poderán prestar ou revogar devandito consentimento establecendo as súas preferencias dentro do aviso sobre cookies ou actualizando ditas preferencias no sentido que desexen a través do widget de privacidade de preferencias de consentimento correspondente, se o houbese .

Tamén é posible borrar Rastrexadores almacenados previamente, incluíndo aqueles utilizados para lembrar as preferencias de consentimento inicial do Usuario, a través das funcionalidades correspondentes do navegador ou do dispositivo.

Ao borrar o historial de navegación é posible que se eliminen outros Rastrexadores da memoria local do navegador.

En canto aos Rastrexadores de terceiros, os Usuarios poderán xestionar as súas preferencias a través da ligazón de inhabilitación relacionado (cando exista), utilizando os medios indicados na política de privacidade do terceiro ou contactando co devandito terceiro.
Localización da configuración de Rastrexadores

Por exemplo, os Usuarios poderán atopar información sobre como xestionar as Cookies nos navegadores de uso máis frecuente nas seguintes direccións:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Brave
Opera

Os Usuarios tamén poderán xestionar determinadas categorías de Rastrexadores utilizados en aplicacións móbiles inhabilitándoos a través da configuración do dispositivo relevante, como a configuración de publicidade do dispositivo para dispositivos móbiles ou a configuración de rastrexo en xeral (os Usuarios poderán abrir a configuración do dispositivo e buscar a opción relevante).
Consecuencias de non permitir o uso de Rastrexadores

Os Usuarios poden decidir libremente se permitir ou non o uso de Rastrexadores. Con todo, debe sinalarse que os Rastrexadores axudan a esta Aplicación para proporcionar aos Usuarios unha mellor experiencia e funcionalidades avanzadas (en liña coas finalidades indicadas no presente documento). Por tanto, se o Usuario decide bloquear o uso dos Rastrexadores, é posible que o Titular non poida proporcionar as características relacionadas.
Titular e Responsable de Tratamento

Particular

Correo electrónico de contacto do Titular: parentes@osparentes.eu

Dado que o Titular non pode controlar por completo o uso de Rastrexadores de terceiros a través desta Aplicación, calquera referencia específica a Rastrexadores de terceiros considerarase orientadora. Co fin de obter información completa, rógase aos Usuarios que consulten as correspondentes políticas de privacidade dos servizos de terceiros enumerados no presente documento.

En vista da complexidade obxectiva que rodea ás tecnoloxías de seguimento, anímase aos Usuarios para contactar co Titular no caso de que desexen recibir información adicional sobre o uso das devanditas tecnoloxías poresta Aplicación.

Política de privacidade de osparentes.eu

Esta Aplicación recolle algúns Datos Persoais dos seus Usuarios.

O presente documento pode imprimirse como referencia utilizando o comando de impresión nas opcións de configuración de calquera navegador.
Titular e Responsable do tratamento dos Datos

Particular

Correo electrónico de contacto do Titular: ogalego@galicia.com
Clases de Datos recolleitos

Entre as clases de Datos Persoais que recolle esta Aplicación, xa sexa directamente ou a través de terceiros, atópanse: Rastrexadores; Datos de uso.

A información completa referente a cada categoría de Datos Persoais que se recollen proporciónase nas seccións da presente política de privacidade dedicadas a tal fin ou mediante textos explicativos específicos que se mostran antes da recollida dos devanditos Datos.
Os Datos Persoais poderán ser proporcionados libremente polo Usuario ou, en caso dos Datos de Uso, serán recolleitos automaticamente cando se utilice esta Aplicación.
Salvo que se indique o contrario, todos os Datos solicitados por esta Aplicación son obrigatorios e a negativa para proporcionalos poderá imposibilitar que esta Aplicación poida proceder á prestación dos seus servizos. Nos casos nos que esta Aplicación indique especificamente que certos Datos non son obrigatorios, os Usuarios serán libres de non comunicar tales Datos sen que isto teña consecuencia algunha sobre a dispoñibilidade ou o funcionamento do Servizo.
Os Usuarios que teñan dúbidas sobre que Datos son obrigatorios poden contactar co Titular.
O uso de Cookies - ou doutras ferramentas de seguimento - por parte desta Aplicación ou polos titulares de servizos de terceiros utilizados por esta Aplicación ten como finalidade a prestación do Servizo solicitado polo Usuario, ademais de calquera outras finalidades que se describan no presente documento e na Política de Cookies.

O Usuario asume a responsabilidade respecto dos Datos Persoais de terceiros que se obteñan, publiquen ou compartan a través desta Aplicación.
Modalidade e lugar do tratamento dos Datos recolleitos
Modalidades de Tratamento

O Titular tratará os Datos dos Usuarios de maneira adecuada e adoptará as medidas de seguridade apropiadas para impedir o acceso, a revelación, alteración ou destrución non autorizados dos Datos.
O tratamento de Datos realizarase mediante computadores e/o ferramentas informáticas, seguindo procedementos e modalidades organizativas estritamente relacionadas coas finalidades sinaladas. Ademais do Titular, nalgúns casos poderán acceder aos Datos certas categorías de persoas autorizadas, relacionadas co funcionamento desta Aplicación (administración, vendas, márketing, departamento xurídico e de administración de sistemas) ou contratistas externos que presten servizos ao Titular (tales como provedores externos de servizos técnicos, empresas de mensaxería, empresas de aloxamento, empresas de informática, axencias de comunicación) que serán nomeados polo Titular como Encargados do Tratamento, se fose necesario. Poderase solicitar ao Titular en calquera momento unha lista actualizada das devanditas persoas.
Lugar

Os Datos trátanse nas oficinas do Titular, así como en calquera outro lugar no que se atopen situadas as partes implicadas no devandito proceso de tratamento.
Dependendo da localización dos Usuarios, as transferencias de Datos poden implicar a transferencia dos Datos dos Usuarios a outro país diferente ao seu propio. Para máis información sobre o lugar de tratamento dos devanditos Datos transferidos, os Usuarios poderán consultar a sección que contén os detalles sobre o tratamento dos Datos Persoais.
Período de conservación

Salvo que se indique o contrario no presente documento, os Datos Persoais serán tratados e conservados durante o tempo necesario e para a finalidade pola que foron recolleitos e poderán conservarse durante máis tempo debido a unha obrigación legal pertinente ou sobre a base do consentimento dos Usuarios.
Finalidade do Tratamento dos Datos recolleitos

Os Datos relativos ao Usuario son recolleitos para permitir ao Titular prestar o seu Servizo, cumprir as súas obrigacións legais, responder a solicitudes de execución, protexer os seus dereitos e intereses (ou os dos seus Usuarios ou terceiros), detectar calquera actividade maliciosa ou fraudulenta, así como para as seguintes finalidades: Visualizar contidos de plataformas externas.

Os Usuarios poden atopar información específica os Datos persoais utilizados para cada finalidade na sección “Información detallada do Tratamento dos Datos Persoais”.


Política de Cookies

Esta Aplicación utiliza Rastrexadores. Para obter máis información, os Usuarios poden consultar a Política de Cookies.
Más información para os usuarios
Basee xurídica do Tratamento

O Titular poderá tratar os Datos Persoais do Usuario, se se cumpre unha das seguintes condicións:

Cando os Usuarios desen o seu consentimento para unha ou máis finalidades específicas. Aviso: Ao amparo de varias lexislacións diferentes, o Titular poderá estar autorizado a tratar os Datos Persoais ata que o Usuario opóñase a iso (“opción de non participación”), sen necesidade de consentimento ou de calquera outra base xurídica. Con todo, isto non será aplicable cando o tratamento dos Datos Persoais estea suxeito á normativa europea en materia de protección de Datos Persoais;
Cando a obtención de Datos sexa necesaria para o cumprimento dun contrato co Usuario e/o calquera outra obrigación precontractual do mesmo;
Cando o tratamento sexa necesario para o cumprimento dunha obrigación legal de obrigado cumprimento por parte do Usuario;
Cando o tratamento estea relacionado cunha tarefa executada en interese público ou no exercicio de competencias oficiais outorgadas ao Titular;
Cando o tratamento sexa necesario co fin dun interese lexítimo perseguido polo Titular ou un terceiro.

En calquera caso, o Titular está á súa disposición para definir as bases xurídicas específicas que se aplican ao tratamento e en particular, se a obtención dos Datos Persoais é un requisito contractual ou estatutario ou un requisito necesario para formalizar un contrato.
Más información sobre o tempo de retención

Salvo que se indique o contrario no presente documento, os Datos Persoais serán tratados e conservados durante o tempo necesario e para a finalidade pola que foron recolleitos e poderán conservarse durante máis tempo debido a unha obrigación legal pertinente ou sobre a base do consentimento dos Usuarios.

Por tanto:

Os Datos Persoais recolleitos para a formalización dun contrato entre o Titular e o Usuario deberán conservarse como tales ata en tanto devandito contrato formalizouse por completo.
Os Datos Persoais recollidos en lexítimo interese do Titular deberán conservarse durante o tempo necesario para cumprir coa devandita finalidade. Os Usuarios poden atopar información específica relacionada co interese lexítimo do Titular consultando as seccións relevantes do presente documento ou contactando co Titular.

O Titular poderá conservar os Datos Persoais durante un período adicional cando o Usuario preste o seu consentimento a tal tratamento, sempre que devandito consentimento siga vixente. Ademais, o Titular estará obrigado a conservar Datos Persoais durante un período adicional sempre que se precise para o cumprimento dunha obrigación legal ou por orde que proceda da autoridade.

Unha vez terminado o período de conservación, os Datos Persoais deberán eliminarse. Por tanto, os dereitos de acceso, modificación, rectificación e portabilidad de datos non poderán exercerse unha vez expirase devandito período.
Os dereitos dos Usuarios

Os Usuarios poderán exercer certos dereitos con respecto ao tratamento de Datos por parte do Titular.

En particular, os Usuarios teñen dereito a facer o seguinte, na medida en que o permita a lei:

Retirar o seu consentimento en calquera momento. Os Usuarios teñen dereito a retirar o seu consentimento cando o concedesen con anterioridade para o tratamento dos seus Datos Persoais.
Obxección ao tratamento dos seus Datos. Os Usuarios teñen dereito a opoñerse ao tratamento dos seus Datos se devandito tratamento leva a cabo conforme unha base xurídica distinta do consentimento.
Acceso aos seus Datos. Os Usuarios teñen dereito a coñecer se os seus Datos serán tratados polo Titular, a obter información sobre certos aspectos do tratamento, ademais de obter unha copia dos Datos obxecto do tratamento.
Verificar e solicitar a modificación. Os Usuarios teñen dereito a verificar a exactitude dos seus Datos e solicitar que os mesmos se actualicen ou corrixan.
Limitar o tratamento dos seus Datos. Os Usuarios teñen dereito a limitar o tratamento dos seus Datos. Nese suposto, o Titular só tratará os seus Datos coa finalidade de almacenalos.
Borrar ou eliminar os Datos Persoais. Os Usuarios teñen dereito a obter a supresión dos seus Datos por parte do Titular.
Recibir os seus Datos e transferilos a outro responsable. Os Usuarios teñen dereito a recibir os seus Datos nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e, se fose tecnicamente posible, a que se transmitan os mesmos a outro responsable sen ningún impedimento.
Poñer unha reclamación. Os Usuarios teñen dereito a poñer unha reclamación #ante a autoridade competente en materia de protección de datos de carácter persoal.

Os Usuarios tamén terán dereito a coñecer as bases legais das transferencias de Datos ao estranxeiro, incluído a calquera organización internacional que se rexa polo Dereito Internacional Público ou que estea formada por dous ou máis países, como a ONU, e a coñecer as medidas de seguridade tomadas polo Titular para salvagardar os seus Datos.
Detalles sobre o dereito de oposición ao tratamento

Cando o tratamento dos Datos Persoais sexa de interese público, no exercicio de competencias oficiais outorgadas ao Titular ou con motivo dun interese lexítimo do Titular, os Usuarios poderán opoñerse ao devandito tratamento explicando un motivo con relación á súa situación particular para xustificar a súa obxección.

Os Usuarios deben saber, con todo, que no caso de que os seus Datos Persoais sexan tratados con fins de márketing directo, poden opoñerse en calquera momento a tal tratamento, de forma gratuíta e sen necesidade de xustificación. Canto o Usuario opóñase ao tratamento para fins de márketing directo, os Datos Persoais non poderán continuar sendo tratados para tales fins. Para saber se os Datos Persoais dos Usuarios están a ser tratados polo Titular para fins de márketing directo, os Usuarios deberán consultar as seccións relevantes do presente documento.
Como exercer estes dereitos

Calquera solicitude para exercer os dereitos do Usuario pode dirixirse ao Titular a través dos datos de contacto facilitados no presente documento. Ditas solicitudes serán tramitadas polo Titular sen custo algún e o Titular responderá a elas tan pronto como lle sexa posible e sempre dentro do prazo dun mes, proporcionando aos Usuarios a información esixida pola lei. O Titular comunicará calquera rectificación ou supresión de Datos Persoais ou limitación do tratamento, a cada destinatario, no seu caso, ao que se lle comunicaron os Datos Persoais, salvo que sexa imposible ou esixa un esforzo desproporcionado. A solicitude dos Usuarios, o Titular informaralles sobre os devanditos destinatarios.
Información adicional sobre a recollida de Datos e o seu tratamento
Defensa xurídica

Os Datos Persoais do Usuario poderán ser utilizados para a defensa xurídica do Titular #ante un tribunal ou nas fases xudiciais previas a un posible preito derivado do uso inapropiado desta Aplicación ou dos Servizos relacionados.
O Usuario declara coñecer que o Titular pode ser requirido polas autoridades públicas a fin de revelar Datos Persoais.
Información adicional acerca dos Datos Persoais do Usuario

Ademais das informacións contidas nesta política de privacidade, esta Aplicación poderá proporcionar ao Usuario información adicional e contextual relativa a Servizos específicos ou á recollida e tratamento dos Datos Persoais.
Log do sistema e mantemento

Por motivos relativos ao funcionamento e mantemento, esta Aplicación e calquera outro servizo, proporcionado por terceiros, que se utilice, poderá recoller un rexistro do sistema; é dicir, arquivos que rexistren a interacción con esta Aplicación e que poidan conter Datos Persoais, tales como a dirección IP do Usuario.
Información non contida nesta política de privacidade

Poderase solicitar en calquera momento información adicional sobre a recollida e o tratamento dos Datos Persoais ao Titular. A información de contacto indícase ao comezo do presente documento.
Modificación da presente política de privacidade

O Titular resérvase o dereito de modificar esta política de privacidade en calquera momento, notificándoo aos Usuarios a través desta páxina e, se é posible, a través desta Aplicación e/o de ser técnica e legalmente posible notificando directamente aos Usuarios, no caso de que o Titular conte coa información de contacto necesaria a tal fin. Recoméndase encarecidamente que revisen esta páxina con frecuencia, tomando como referencia a data da última actualización indicada ao final da páxina.

No caso de que os cambios afectasen as actividades de tratamento realizadas en base ao consentimento do Usuario, o Titular deberá obter, se fose necesario, o novo consentimento do Usuario.